Base Request Base Request App Report, Store and Ranking Data
search
Base Request
Base Request

category
Business
rate
0
price
Free
last update
Fri, Sep 23, 2022

Screenshots

Description

- Ứng dụng dùng để quản lý toàn bộ yêu cầu, đề xuất, các quy trình phê duyệt trong nội bộ một công ty, doanh nghiệp hoặc một tổ chức.
- Số hóa để xử lý nhanh chóng toàn bộ yêu cầu, đề xuất trong nội bộ doanh nghiệp, giúp bạn tiết kiệm đến 90% thời gian làm việc.

SỐ HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ: 
+ Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ.

MINH BẠCH THÔNG TIN & THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH: 
+ Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

XỬ LÝ ĐỀ XUẤT & TƯƠNG TÁC:
+ Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

Newsletter

Subscribe our newsletter and get useful information every week

*Don’t worry we will not spam you 😊

What's new
VERSION 1.0.8
UPDATED 4 days ago
Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Get notified when we launch!

We're working around the clock to provide you the best service. Subscribe to our newsletter and be among the first to hear about the new features.

*Don’t worry we will not spam you 😊

Grow your apps with StoreSpy

Unlock the real potential of your apps with our solutions. We’re ready to provide you all the needed support with our years of experience in mobile growth & ASO.

Tell us what you need

Our team is here to assist you with anything you need. Just tell us how.